Model recurs impotriva sentintei judecatoriei

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA JJJJJJJ

STR. SSSSSSSS NR.NN

DOSAR NR. 4147 / 280 /2011

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul Popescu Ion, domiciliat în _____, str._______, _____, judeţul ______, în termen legal declar:

RECURS

Împotriva Sentinţei civile nr.NNNN/22.10.2011 pronunţată de JUDECĂTORIA JJJJJJJ, în dosarul nr.4147/280/2011 soluţionat în contradictoriu cu INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI JJJJJJ-SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE, cu sediul în Municipiul MMMMMM, str. SSSSSS nr.NN, judeţul JJJJJJJJ, pe care o consider nelegală din următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă pe care înţeleg să o atac, instanţa de fond a respins plângerea contravenţională a subsemnatului împotriva procesului de contravenţie seria PCA nr.NNNNNN/20.04.2011, ca fiind neîntemeiată.

În sentinţa civilă nr.NNNN/22.10.2011, JUDECĂTORIA JJJJJJJ nu a analizat cazurile de nulitate absolută prevăzute de art.16 şi art.17 din OG nr.2/2001 şi nu a ţinut cont de situaţia de fapt prezentată atât de petent, cât şi de martorul audiat, interpretând eronat prevederile legale invocate în cauză.

În motivarea sa,  JUDECĂTORIA JJJJJJJJ a reţinut că „din copia filei din registrul în care s-a consemnat contravenţia săvârşită rezultă că echipajul de poliţie care a acţionat la data de 22.04.2011, pe DN NN LLLLLL a fost compus intr-un operator radar şi doi agenţi folosiţi pentru oprire şi pentru aplicarea de sancţiuni”. A mai reţinut că „nu s-ar putea susţine că agentul care a întocmit procesul verbal nu ar avea calitatea de agent constatator (…)” apreciind că „faţă de specificul contravenţiei, pentru care petentul a fost sancţionat, care se constată cu ajutorul unui mijloc tehnic, iar nu de către o persoană prin propriile sale simţuri, calitatea de agent constatator o poate avea oricare dintre membrii echipajului radar”.

Totodată, instanţa de fond consideră, în motivarea sa, că măsurarea  „vitezei de circulaţie a unui autovehicul se face de către aparatul radar, iar nu de către cel care operează cu acest aparat, aşa încât s-a putea susţine că nici acesta nu ar putea încheia procesul verbal”.

Faţă de cele antemenţionate, apreciez că JUDECĂTORIA JJJJJJJ a făcut o interpretare greşită a prevederilor legale în materie, în ceea ce priveşte calitatea de agent constatator a agentului de poliţie care a întocmit procesul verbal de contravenţie atacat.

De asemenea, in hotărârea dată JUDECĂTORIA JJJJJJJJJ nu a ţinut cont de argumentele aduse în susţinerea plângerii referitoare la faptul că între locul săvârşirii şi constatării faptei şi cel al întocmirii procesului verbal de contravenţie există o distanţă de mai mulţi kilometrii, fapt neevidenţiat clar de procesul verbal,  susţinut şi de matorul audiat şi nereţinut în motivarea sentinţei.

În ceea ce priveşte legislaţia naţională, în conformitate cu dispoziţiile art. 182 din H.G. nr. 1391/2006 – (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte (…)”.

Având în vedere teza finală a dispoziţiilor legale pre-citate, se observă că un poliţist rutier poate opri un autovehicul în cazul în care constată abateri de la legislaţia rutieră sau atunci când are informaţii despre săvârşirea unei contravenţii,  iar în acest din urmă caz doar pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte.

În acţiunea iniţială am învederat instanţei de fond că aparatul radar a fost instalat pe un autoturism marca Logan de culoare roşie, fără însemne, aproape de intrarea în localitatea LLLLLLL, fiind însă oprit de agentul de poliţie care a întocmit procesul verbal de contravenţie aproape de ieşierea din localitate, moment în care nu aveam mai mult de 60 km/h. În speţă, aşa cum am precizat, între agentul care mi-a întocmit procesul verbal de contravenţie şi echipajul radar nu există nicio identitate de persoană astfel încât cel care a constatat efectiv contravenţia nu este agentul menţionat în procesul verbal de contravenţie, şi care, conform legii, trebuia să constate personal fapta săvârşită de mine, neavând astfel calitatea de agent constatator.

Din interpretarea dispoziţiilor imperative ale art. 182  alin. (1) din H.G. nr. 1391/2006, reiese că agentul de poliţie care a întocmit procesul verbal de contravenţie atacat avea dreptul doar să mă identifice, deoarece el nu avea decât indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii, nicidecum nu constatase o încălcare a normelor rutiere.

În susţinerea celor afirmate fac menţiunea că legiuitorul, prin prevederile art.93 din Codul rutier, a prevăzut şi posibilitatea ca un proces-verbal de contravenţie să se poată încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducatorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.

Prin urmare, prin coroborarea celor două articole, reiese că legiuitorul a reglementat clar situaţia în care un agent de poliţie, care nu a constatat nicio încălcare a legii, să poată opri şi identifica o persoană despre care are indicii clare că a încălcat normele rutiere, urmând ca ulterior să se ia măsurile necesare sancţionării acestuia.

Referitor la faptul că o asemenea abatere poate fi  constatată numai cu ajutorul unui mijloc tehnic, precizez că sunt pe deplin de acord cu acest lucru, însă motivarea instanţei de fond nu justifică în niciun caz calitatea de agent constatator a oragnului de poliţie care a întocmit actul atacat, aceasta fiind principala cauză de nulitate absolută a procesului verbal de contravenţie.

În acord cu jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg, în privinţa prezumţiilor şi a limitei rezonabile pe care statele nu trebuie să o depaşească în folosirea lor, consider că una din limitele până la care să acţioneze prezumţia de temeinicie a procesului verbal trebuie să fie dată de constatarea personală a faptei de către agent, astfel încât, în situaţia în care fapta este constatată personal, procesul verbal, legal întocmit, se va bucura de prezumţtia de temeinicie.

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor “Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiţerii si subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne, (…)” coroborat cu alin. (3) “Ofiţerii si subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenţii privind: apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; (…)”, pentru ca un ofiţer sau subofiţer al Ministerului de Interne să fie agent constatator, acesta trebuie să constate o contravenţie, respectiv să stabilească prin experienţă directă ca fiind reală sau adevărată existenţa unui fapt.

Chiar dacă această contravenţie se stabileşte numai cu ajutorul unui mijloc tehnic, ea trebuie constatată de către o persoană, care, prin calităţile conferite de lege, să poată să ia măsurile necesare sancţionării ei.

Agentul de poliţie NNNNNN MMMMMM, care a întocmit procesul verbal de contravenţie, se afla la o distanţă de câţiva kilometrii de locul unde a fost amplasat radarul şi implicitat de aparatul radar, astfel că nu avea cum să constate în mod nemijlocit fapta pentru care a întocmit procesul-verbal.

Mai mult, având în vedere dispoziţiile imperative ale art. 4.2 din NORMA DE METROLOGIE LEGALĂ NML  021 – 05 “Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre-radare)” -publicată în M.Of. nr. 1102bis din data de 07.12.2005, şi anume că „măsurările şi înregistrările care constituie probe pentru aplicarea prevederilor legislaţiei rutiere în vigoare, trebuie să fie efectuate numai de către operatori calificaţi“, precum şi actele depuse la dosarul cauzei de către intimat, fila 18, rezultă că Atestat de operator radar are doar ag.şef. AAAAA SSSSS.

Aşadar, ag.şef. AAAAA SSSSS este singurul care îndeplineşte cumulativ exigenţele de formă şi fond prevăzute de lege pentru a constata cu ajutorul aparatului radar viteza unui autovehicul şi implicit a sancţiona-o.

Faţă de presupunerea instanţei de fond cum că din copia filei din registrul radar în care s-a consemnat contravenţia, rezultă în speţă avem de-aface cu un echipaj de poliţie compus dintr-un operator radar şi doi agenţi folosiţi pentru oprire şi pentru aplicarea de sancţiuni, apreciez că din cuprinsul documentului menţionat nu reies aceste calităţi, ci doar calitatea de operator radar al ag.şef. AAAAA SSSSS. Totodată, învederez instanţei că un echipaj este numit printr-o Decizie a organului competent, respectiv Şeful IPJ JJJJJ, prin care se menţionează şi modul de îndeplinire a misiunii primite, document care nu există la dosarul cauzei, astfel că apreciez că instanţa de fond a făcut o presupunere ce nu are la bază niciun fundament legal. Mai mult, consider că, dacă supoziţia intanţei ar fi reală şi fapta ar fi fost constatată de către un echipaj, atunci actul sancţionator ar fi trebuit să conţină semnăturile întregului echipaj, în sensul prevederilor legale de „agent constatator”.

De asemenea, din cuprinsul actului sancţionator atacat reise că fapta a fost constatată la „km 95+700 cu aparatul radar Python”, iar procesul verbal a fost întocmit în „localitatea LLLLLLLL”, nefiind precizat clar dacă locul întocmirii este acelaşi cu locul constatării, în condiţiile în care atât în plângere, cât şi depoziţia martorului a reieşit clar faptul că între poziţionarea aparatului radar (km 95+700) şi locul întocmirii procesului verbal există mai mulţi kilometrii.  În acest context, distanţa dintre poziţia de amplasare a radarului şi cea a agetului care a întocmit procesul verbal de contravenţie, face imposibilă completarea în timp real a registrului radar concomitent cu constatarea faptei.

Doresc să fac precizarea că instanţa de fond a considerat irelevantă depoziţia martorului în cauză faţă de funcţionarea defectuoasă a aparatului radar, însă scopul administrării acestei probe nu a fost cel reţinut de instanţă. Am înţeles să mă folosesc de această probă pentru a demonstra situaţia de fapt a cererii mele, aceea că între agentul de poliţie BBBBBB CCCCCC şi agentul constatator al faptei pentru care am fost sancţionat nu există o identitate de persoană dată fiind distanţa dintre aplasarea aparatului radar şi locul întocmirii procesului verbal de contravenţie atacat.

Cu privire la cea de-al doilea argument al plângerii formulate, respectiv faptul că în conformitate cu prevederile art.181 alin. (1) din HG nr.1391/2006 trebuia întocmit un proces verbal de constatare a contravenţiei potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1D, deoarece ne aflăm în situaţia unei fapte constatate cu ajutorul unui mijloc tehnic, instanţa de fond a reţinut această critică este neîntemeiată deoarece modelul de proces verbal întocmit respectă toate menţiunile prevăzute de art.16 alin.(1) din OG nr.2/2001, precum şi menţiunile speciale prevăzute de legislaţia rutieră.

Referitor la această motivare, fac menţiunea că legiutorul prin dispoziţiile specificate mai sus, a prevăzut modalitatea de sancţionare a unei fapte ca cea din speţa de faţă, astfel că, în conformitate cu principiul de drept nemo censetur ignorarem legem apreciez că agentul de poliţie avea obligaţia de a respecta aceste dispoziţii.

Astfel, consider că în mod neîntemeiat instanţa de fond a reţinut că procesul verbal întocmit a respectat toate datele solicitate de formularul 1D, deoarece din cuprinsul lui lipseau tocmai datele de identificare fără dubiu a aparatului radar, respectiv  seria, numărul şi omologarea acestuia. De reţinut că în formularul 1D este prevăzut un loc special pentru specificarea acestor date.

În privinţa buletinului de verificare metrologică nr. NNNNNNN/DD.MM.YYYY (fila 19), depuse la dosarul cauzei de către intimat pentru susţinerea respectării prevederilor legale, se constată că acesta se referă la un cinemometru de control rutier tip PYTHON II cod  din LT 1.10.04 montat pe un autovehicol DACIA LOGAN nr. B-XX-ABC, dar din procesul verbal depus la dosar nu rezulta că acest cinemometru ar fi fost utlizat pentru înregistrare.

Mai mult, conform art.181 alin. (1) din HG nr.1391/2006  legiutorul a dispus ca „În situaţia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, poliţistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1D, după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul”.

Aşadar, procesul verbal de constatare a unei contravenţii urmează să fie încheiat după prelucrarea înregistrărilor de către poliţistul rutier care utilizează aparatul radar, condiţie neîndeplinită în cazul de faţă, aşa cum reiese din cele prezentate de mine.

De aici rezultă că, prin întocmirea procesului verbal de contravenţie atacat, ag.şef. BBBBBB CCCCCC, care nu avea acest drept conform art.182 din actul normativ antemenţionat, a încălcat şi prevederile art.181 din acelaşi act.

De asemenea, având în vedere argumentele legale aduse în plângerea mea, respectiv că ag. BBBBBB CCCCCC în cazul supus judecăţii nu poate avea calitatea de agent constatator, reiese fără dubiu că procesul verbal întocmit este lovit de nulitate absolută deoarece nu conţine menţiunile prevăzute de art.17 din OG nr.2/2001, şi anume nu conţine numele, prenumele şi semnătura agentului constatator, ci ale altei persoane, care, aşa cum am demonstrat mai sus nu îndeplineşte exigenţele cerute de lege.

În acelaşi sens, procesul verbal întocmit este lovit de nulitate absolută deoarece în baza prevederilor art.16 din OG nr.2/2001 trebuie să conţină în mod obligatoriu „numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator” (respectiv ale celui care a constatat efectiv fapta) şi nu ale celui care a redactat actul atacat.

În concluzie, apreciez că:

–   Pe cale de excepţie, JUDECĂTORIA JJJJJJJJ  nu şi-a exercitat rolul său activ, şi anume  nu a analizat, cu prioritate, aspectele de legalitate care atrag sancţiunea nulităţii actului atacat, respectiv dispoziţiile imperative ale art.16 şi art.17 din OG nr.2/2001

–   Pe fondul cauzei, JUDECĂTORIA JJJJJJJJ a interpretat în mod eronat prevederile actele normative enumerate în motivarea recursului, în special cele ale art.181 şi art.182 din H.G. nr. 1391/2006, care au fost invocate în plângere şi despre care nu se face vorbire în cadrul motivării

–   Tot pe fondul cauzei, JUDECĂTORIA JJJJJJJJ s-a pronunţat în motivarea sa pe cu totul alte motive decât cele care au stat la baza plângerii formulate de petent, respectiv asupra funcţionării defectuoase a aparatului radar, având la bază presupuneri nefundamentate din punct de vedere legal.

În consecinţă, vă rog să admiteţi recursul, să casaţi hotărârea atacată şi să dispuneţi anularea procesului verbal de contravenţie seria PCA nr.NNNNNN încheiat la 20.04.2011 de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului JJJJJJ – Serviciul Poliţiei Rutiere, exonerarea mea de la plata amenzii şi restituirea permisului de conducere.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art.304 pct.-ele 7,8 şi 9 din Codul de procedură civilă, precum şi pe dipoziţiile art. 181-182 din H.G. nr. 1391/2006, ale art. 15 alin. (2), 16 şi 17 din O. G. nr. 2/2001, ale art.1.4.2 din Norma de Metrologie Legală NML  021 – 05/2005 şi ale art.93 din OUG nr.195/2002-Codul rutier.

Depun prezentul recurs în 2 (două) exemplare

DD.MM.YYYY                                                              Popescu Ion

________________

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI JJJJJJJJJJ

Comments

 1. Lucky says:

  Asta da recurs…esti beton tinere.

 2. Lucky says:

  bravo mah…esti tare

 3. dorin says:

  de ce oare toata lumea ma apeleaza cu “tinere” foro sa stie macar cati ani am ? :(

 4. Lucky says:

  e unul din ticurile mele verbale…..oricum esti tare…si eu am ceva de genul asta de facut ….si m-am inspiat de la tine …sincer.

 5. @ Lucky, ma bucur ca ti-au fost de ajutor, dar nu este meritul meu. Sunt materiale trimise de alti vizitatori care au reusit sa castige aceste procese. Eu doar le-am gazduit aici :)

 6. vanycerchez says:

  am parcat pe trotuarul de pavele.comunitarul,pentru ca nu am avut actele la mine,ma lasat sa plec si a zis ca o sa vad eu.intre timp a sunat la firma care lucram.nr. de telefon era inscriptionat pe masina.a sunat la firma ,a luat datele si la citeva zile m-am pomenit cu amenda de 500 ron pt. faptul ca nu am vrut sa prezint actele.nu am semnat procesul verbal pt.ca a fost facut in lipsa,fara semnatura mea si a martorului.am facut plingere la instanta si am luato in mina.

 7. am o intrebare:ai castigat recursul?am pierdut azi ,mia fost respinsa plangerea contraventionala cu toate ca ceea ce ai zis tu aici am mentionat in fata judecatoarei si in memoriu depus la dosar in proportie de 99,99%
  daca fac recurs castig?
  mentionez inca o data ca ceea ce povestesti tu se aplica si-n cazul meu

 8. vanycerchez says:

  te anunt eu. cind se termina.

 9. k,astept un raspuns
  tin sa precizez ca la fel am patit si eu
  n-am primit inca motivarea dar tind sa cred ca va fi la fel in proportie de 99%

 10. ovi2009 says:

  Multumim pentru modelul de recurs. M-am inspirat din el foartel mult. Eu am o plangere contraventionala pentru ca cineva m-a batut pe strada de m-a bagat in spital si am contestat PV de contraventie si ma judec cu IPJ. acum vorba aceea sunt si batut si… cu banii luati.
  Am primit citatie pentru recurs in luna ianuarie 2010 sa ma prezint sau in caz de neprezentare sa trimit inscris.
  Ce ar trebuie sa cuprinda acel inscris sau ce inseamna acele inscrisuri? sau daca ma duc ce trebuie sa fac de fapt? ce trebuie sa prezint ca am scris in recurs ce nemultumire am. Dupa mine ar trebui sa astept sa vad ce parere are IPJ-ul de aest recurs si apoi eu sa pot interveni.

  multumesc anticipat tuturor care imi vor raspunde!

 11. trebuie sa trimiti toate inscrisurile(documentele) care crezi ca-ti sustin afirmatiile preum si un inscris daca nu poti sa te prezinti sa ceri judecarea in lipsa.
  Daca te duci dai jjudecatorilor documentele dupa care iti va da cuvantu pe fond(adica spui versiunea ta facand referire la inscrisurile documentele care-ti dovedesc nevinovatia)
  Ar fi de preferat sa fii pregatit de acasa,sa te gandesti bine la ceea ce ai de spus.Mi se pare ca poti cere si audirea de martori iar in acest caz trb sa ai pregatite datele personale a acestora

 12. mi se pare ca un trb sa trimiti inscris pt judecarea in lipsa,nu stiu daca e obligatorie prezenta ta

 13. atentie pentru art. 304 incepand cu pct. 1 pana la 5 inclusiv se va cere casarea iar pentru art.304 incepand cu pct.7 se va cere modificarea …. :)

 14. incapand cu punctul 6 sry…

 15. Multumim de precizare ion

 16. luksa says:

  smekerie cu recursu

 17. super recursul,am de facut si eu un recurs in anularea unei sentinte civile (proces cu finantele-control si amenda)si daca ma poti ajuta,te-as ruga!!!!!!!firma detine un restaurant pt care nu avea la momentul controlului certificat de clasificare,dar avea punct de lucru declarat in locul unde functiona si documentatia depusa pt a scoate certificat de clasificare conform HG 709/2009,art2(2).eu am cerut in prima instanta sa se observe ca actul a fost facut abuziv si amenda sa se transforme in advertisment.A fost respinsa cererea mea pe motiv ca de la data declararii punctului de lucru si pana in momentul controlului firma ar fi functionat ilegal si ca aceasta nu este cinstit fata de turisti care nu au fost informati de serviciile pe care le vor gasi in locatia respectiva.Iar sanctiunea amenzii nu se va schimba in advertisment datorita faptului ca amenda a fost de 4000 lei adica minimul care putea fi dat in cazul sanctiunii pe care se considera ca firma a savarsit-o.Please help me!!!!!!!!!vreau sa fac si eu ceva bun daca ma puteti ajuta !!!!!!!

 18. @mady, sfatul meu este sa iti iei un avocat. Este greu sa te ajute cineva online pe o speta ale carei detalii nu le stim cu exactitate,

 19. macar un model de recurs ceva de genul din care sa ma inspir,cu amenzi date de finante

 20. IONEL says:

  frumos recurs.felicitari.
  ai vreun model impotriva amenzii pentru telefon fara viva voce?
  multumesc

 21. dorin says:

  @IONEL, din pacate nu am si nici nu stiu care e contraventia. Mai multe detalii poate ar fi fost de folos.

 22. Am fost lovita de un autoturism iar conducatorul autoturismului nu si-a recunoscut fapta. Mi-am reparat masina pe Casco. La Politie a venit cu avocat a facut o multime de talente, iar apoi a contestat procesul verbal. Judecatoria l-a anulat, fara a preciza de ce. Societatea la care am polita Casco nu a fost anuntata, pe sentinta sunt trecute 2 societati de sigurare unde aveam RCA eu si petentul. Ce implicatii are acesta sentinta? Trebui sa o luam de la zero, sa vedem cine ste vinovat?

 23. dorin says:

  De ce de la zero? La recurs te-ai gandit? Asiguratorul unde ai Casco, nu avea de ce sa fie anuntat, el ti -a platit asa cum s-a angajat prin polita. Tu ti – ai reparat masina, ce anume te nemultumeste? Daca judecatoria a anulat ptocesul – verbal sigur va motiva sentinta, poate nu a fost redactata, dar o motivarea va avea. Abia dupa ce vei avea sentinta, poti face recurs in termenul specificat in ea, de regula 30 de zile.

 24. Marius says:

  Recurs nefondat, faci confuzii si nu intelegi ca fapta in cazul pe care l-ai expus s-a constatat prin mijloace tehnice, agentii de politie rutiera prezenti , in baza constatarii tehnice, au oricare dintrei ei dreptul sa aplice sanctiunea deoarece s-a demonstrat tehnic ca tu ai comis contraventia.

Speak Your Mind

*

Protected by Copyscape Duplicate Content Protection Tool